Ông Nguyễn Mạnh Lân

Ông Nguyễn Mạnh Lân

  • Ban lãnh đạo

Ông Nguyễn Mạnh Lân
 
Phó Giám Đốc
Sinh năm 1977
Thạc Sỹ Quản trị Kinh doanh
Hơn 10 năm kinh nghiệm quản lý ở cấp bậc Trưởng phòng, Phó Giám Đốc và Giám Đốc. Ông Nguyễn Mạnh Lân đã làm việc và cống hiến tại PSD từ năm 2010, lần lượt trải qua các vị trí Phó phòng kinh doanh IT, Trưởng phòng kinh doanh Miền Bắc, và được bổ nhiệm chức Phó Giám Đốc PSD kể từ tháng 04 năm 2015, phụ trách mảng kinh doanh sản phẩm IT, và vận hành một số chi nhánh của PSD ở khu vực phía Bắc.